Reisebetingelser

Dette er reisebetingelser gjeldende mellom Arpatsara Martinsen (heretter kalt AM) og kunden.

Booking og betaling
Etter at Arpatsara Martinsen har bekreftet bestillingen, vil kunden motta faktura fra Arpatsara Martinsen 820816072. Avtalen bindende etter at bekreftelse er sendt ut.

Betalingsmetoder:

  • Forhåndsbetalt Elektronisk faktura (0,- i gebyr).
  • E-faktura. Sendes ut etter oppdrag. Gjelder kun firma og forutsetter kredittverdighet. (100,- i gebyr)
  • Kort betaling i bussen før avreise (3% i gebyr)
  • Betalingsterminal ved oppmøte (Bankaksept, Visa, Mastercard). Gebyr: 3 % av beløpet (Minimum 250 kr).
  • Faktura sendt per post. Post og adm gebyr på kr. 100,- tilkommer.

Gi beskjed ved bestilling, hvordan du ønsker å betale. For private er det ikke mulighet til å betale etter oppdrag.

Avbestilling
Ved avbestilling gjelder følgende regler:
Minimum 2 uker før oppdrag: Ingen økonomiske forpliktelser for kunden.
Senere enn 2 uker før oppdrag: 50% av avtalt beløp i avbestillingsgebyr.
Mindre enn 24 timer: 100% av avtalt beløp i avbestillingsgebyr.

Ved oppdrag hvor Arpatsara Martinsen må reservere produkter/tjenester fra tredjepart, er det kunden er økonomisk ansvarlig ved avbestilling.

Avbestilling på grunn av sykdom eller ulykkeshendelse
Dette må bekreftes på en av følgende måter:
-Ved legeattest med angivelse av sykdom. Legeattesten må være operatøren i hende senest en måned etter at forholdet har inntruffet for at innbetalt beløp refunderes.
– Det inntreffer en hendelse som er av alvorlig og akutt karakter, som den reisende hverken kjente til eller burde ha kjent til, på det tidspunkt da bestillingen ble bindende. Forholdet skal dokumenteres med f.eks. politirapport eller attest fra forsikringsselskap, senest en måned etter at forholdet som påberopes som grunnlag for avbestillingsrett er inntruffet, for å få innbetalt beløp refundert.

Depositum refunderes ikke.


Priser
Reisens pris inkluderer de ytelser som er nevnt i tilbudet. For eventuelle ekstra ytelser betales tillegg. Arpatsara Martinsen forbeholder seg retten til prisendringer ved akutte prisstigninger. Prisen som er avtalt vil kunne bli justert dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i transportomkostninger, herunder brennstoffpriser, skatter, avgifter, veier eller havner, eller valutakurser som er anvendt ved beregning av prisen for reisen, eller andre omstendigheter som arrangøren ikke har rådighet over eller burde ha forutsett.
Den avtalte prisen kan ikke endres de siste 20 dager før avreise. Hvis prisstigningen utgjør mer enn 10 % av den avtalte prisen, kan kunden annullere hele reservasjonen. Retten til annullering faller bort dersom ikke kunden gir Arpatsara Martinsen beskjed om at han vil benytte seg av hevingsretten innen 7 dager etter at beskjed om prisforhøyelse er mottatt på hans epostadresse.

Om det ikke står spesifikt i tilbudet, må du i tillegg regne med merverdiavgift. Dette er per 11.08.16 på 12%. Arpatsara Martinsen forbeholder seg retten til å justere priser etter statens satser for mva og avgifter.


AM plikter
AM skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende. Arrangøren skal i tilfeller der det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføringen, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Reisearrangøren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår eller bør forstå har betydning for den reisende. Arrangøren skal også opplyse kunden om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler. Har kunden ikke påberopt seg denne retten innen 3 dager etter at endringsmeldingen er mottatt, mister han retten til heving av kjøpet eller å kreve prisavslag.


Kunden plikter
Kunden skal betale det avtalte beløp i hht. de frister som er fastsatt av Arpatsara Martinsen. Vesentlig forsinket betaling anses som mislighold og gir AM rett til å annullere avtalen. uten plikter under reisen å rette seg etter de lover og bestemmelser som er gitt av offentlig myndighet, MG eller dennes representanter, herunder ordensbestemmelser for å gjøre transporten så sikker som mulig. De reisende må ikke opptre slik at det er til sjenanse for andre. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at han kan kreve tilbakebetaling av MG. Er reisen påbegynt, kan den reisende selv pålegges å bære omkostninger ved hjemreisen.
Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han med vilje eller grov uaktsomhet påfører MG tap, bl. a. ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor.

Kunden kan stille økonomisk ansvarlig for skader påført av de reisende i gruppen. Dette gjelder både transportmiddel eller 3.parts produkter/tjenester.

Den som foretar en bestilling for annen person plikter å forvisse seg om at den reisende kan oppfylle ovennevnte krav.


AMs rett til å avlyse
AM kan avlyse en reise dersom:
a. Betaling ikke er foretatt innen avtalt tid.
b. Det inntreffer forhold som AM ikke er herre over (force majeure), så som krig, krigstilstand, naturkatastrofe, epidemier, arbeidskonflikter og tilsvarende.
c. Forhold på reisemålet gjør det ikke tilrådelig på grunn av risiko for reisendes liv og helse.
d. Forholdene på stedet gjør det urimelig å kreve at avtalen blir gjennomført.

Den reisendes rett til annullering
Den reisende kan annullere reisen før avreise hvis:
a. Avreisen forsinkes med mer enn 20 % av reisens varighet.
b. Hjemkomsttidspunkt blir vesentlig utsatt.
c. Det inntreffer andre forhold for vesentlig betydning for turen. Regler for avbestilling gjelder fortsatt.

Mangler
Det foreligger mangler ved reisen dersom den reisende ikke mottar de ytelser som inngår i reisen, eller hvis disse har en dårligere kvalitet enn avtalt. Følgende anses normalt ikke som mangler:
a. Forsinket avgang eller fremskutt reise som AM kan godtgjøre at han ikke er herre over.
b. Forhold som skyldes den reisendes egen forsømmelse.

Kompensasjon
AM plikter å kompensere den reisende det tap denne påføres ved skade eller ulempe som er en følge av at AM ikke oppfyller sine forpliktelser i avtalen. Kompensasjonplikten gjelder ikke dersom AM kan godtgjøre at skaden eller ulempen ikke kan bebreides ham, eller noen han har avtalt med skal medvirke til gjennomføringen av reisen, eller at ingen kunne avverge hendelsen. Den reisende plikter å begrense tapet så godt han kan.
Kompensasjon skal gis når kunden har rett til å heve avtalen enten før reisens start – på grunn av vesentlige endringer i avtale- vilkårene i kundens disfavør eller prisøkning som overstiger 20% av den avtalte pris – og beskjed om hevingen er gitt arrangøren innen den fastsatte frist, eller under reisen på grunn av vesentlige mangler som ikke lar seg rette. Der hvor transporten går med transportmidler som etter spesiallovgivning har begrenset ansvar for skade/tap, er også MG ansvar begrenset tilsvarende.

Tvister
Alle tvister etter denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom tvisten ikke løses ved forhandlinger skal denne avgjøres ved de alminnelige domstoler. Partene vedtar forretningsstedet til MG.

Klager / Klagefrister
Hvis den reisende mener at det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag eller erstatning, har han plikt til å gi AM beskjed så snart som mulig om dette. Dette må fremsettes senest 14 dager etter at turen er avsluttet.

Back to top